Den nye barselsorlovsordning

EU vedtog i juni 2019 EU et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Med direktivet skal minimum ni ugers forældreorlov øremærkes til begge forældre. Formålet er at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

Danmark har nu, i lighed med øvrige EU-lande, pligt til at implementere de nye regler. Derfor har Folketinget præsenteret lovforslag til ændring af den nugældende barselslov.

I medfør af den nugældende barselsmodel har forældre til sammen ret til 48 ugers barsel. Med den nye orlovsmodel har forældrene fortsat samlet ret til 48 ugers barsel, men barslen deles nu ligeligt mellem forældrene med 24 uger til hver.

De 24 uger er fordelt således:

2 uger skal afholdes i forbindelse med fødslen, og 9 uger skal afholdes inden for det første år efter fødslen. Disse 11 uger (2+9) er øremærket, og det betyder, at ugerne ikke kan overføres til den anden forælder, og hvis hver forælder ikke holder de 11 ugers orlov, bortfalder de.

De resterende 13 uger til hver forælder kan overføres. Hvis man gør brug af muligheden for at overføre barsel, kan den ene forælder således afholde 37 ugers barsel (2 + 9 +13 +13)

Reglerne kommer ikke til at gælde for selvstændige og ledige, der kan overføre op til 22 ugers barsel (9 + 13). De 2 uger i forbindelse med fødslen kan ikke overføres.

Der vil gælde særlige regler for studerende, der modtager SU.

For soloforældre og LGBT+ familier vil det fra den 1. januar 2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre, der bistår med pasning af barnet.

Orlovsmodellen vedrører muligheden for at opnå ret til barselsdagpenge. Reglerne vedrører ikke medarbejdernes rettigheder i henhold til funktionærloven, gældende overenskomster eller øvrige aftaler med arbejdsgiver om lønnet fravær.

Lovforslag førstebehandles i Folketinget den 25. januar 2022.01.12, og den ny orlovsmodel vil træde i kraft den 2. august 2022.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her