Konsekvenserne ved at vælge voldgift

Typisk behandles tvister ved de almindelige domstole, men erhvervsdrivende parter kan faktisk indgå aftale om f.eks. voldgift som alternativ.

Hvis man i byggeri aftaler at bruge AB, har man automatisk tilvalgt voldgift ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Fordelene ved voldgift er mange: Parterne kan selv bestemme hvilken faglige baggrund dommerne skal have og hvilke regler, der skal gælde for tvisteløsningen. En voldgiftsafgørelse er samtidig som udgangspunkt hemmelig, og parterne kan derfor undgå at tvisten kommer ud i offentligheden. Det kan være meget værdifuldt for mange virksomheder.

Ulempen ved voldgift er, at det typisk er meget dyrt, for parterne betaler selv alle udgifterne herunder dommerlønninger, lokaleje osv. En anden ulempe kan være, at voldgift er endelig. Det betyder, at man ikke kan anke en voldgiftskendelse.

I meget sjældne tilfælde kan en voldgiftskendelse tilsidesættes som ugyldig. Det kan f.eks. ske, hvis en part kan godtgøre, at voldgiftsrettens behandling ikke var i overensstemmelse med parternes aftale. Der skal rigtig meget til at erklære en voldgiftskendelse ugyldig.

Henset til særligt de store omkostninger, der er forbundet med voldgift, skal parterne være forsigtige med at vælge voldgift som alternativ til de almindelige domstole. Byggesagen skal være særdeles kompliceret før de almindelige domstole ikke kan løse tvisten.

Også i byggeri bør parterne overveje at fravælge voldgift, hvis entreprisesummen er beskeden.