Drachmann administrerer følgende legater og fonde:

Asger Due Nielsens Fond – intet ansøgningsskema
Legatets formål er at yde støtte til gavn for ældre beboere på Horslunde Ældrecenter, H.C. Skottesvej 4, 4913 Horslunde, for eksempel til indkøb af bil/minibus, kørestole, rolatorer, farve-tv og ligende. Såfremt Horslunde Ældrecenter måtte blive nedlagt, skal fondens midler i stedet anvendes til gavn for beboere på andre plejehjem eller ældrecentre i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Ravnsborg Kommune.
Ingen ansøgningsfrist, men ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages i juni måned.

Lizzie og Richard Nielsens Fond – Ansøgningsskema
Legatets formål er at støtte ældre værdigt trængende folkepensionister, der de sidste 5 år har haft bopæl i området, der tidligere udgjorde Ravnsborg Kommune.
Ansøgningsfrist 1. november. Ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages midt december.

Harald Rasmussens legat – Ansøgningsskema
Legatets formål er at støtte unge, værdigt trængende uddannelsessøgende fra Lolland-Falster, der er blevet optaget på universitet eller anden tilsvarende videregående uddannelse.
Ansøgningsfrist 15. marts. Ansøgninger modtaget før 15. januar, kommer ikke i betragtning. Ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages på stifterens fødselsdag d. 28. april.

Als Fondet – Intet ansøgningsskema
Fondets formål er, at yde støtte til forskning og bekæmpelse af den neurologiske lidelse Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) samt at støtte en ALS-forening med hjemstedskommune i Storstrøms Amt og egne vedtægter, som arbejder selvstændigt i Storstrøms Amt med oplysning og rådgivnings- og mødeaktiviteter til bekæmpelse af den nævnte lidelse.
Ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages i februar/marts.

Fonden Tippens legat – intet ansøgningsskema
Fondens formål er, at yde støtte til Boldklubben B1938 i Idestrup og til Støtteforeningen for Boldklubben B1938, primært til anvendelse i ungdomsafdelingen, samt i øvrigt at yde støtte til bevarelse af en fodboldklub i Idestrup, hvis Boldklubben B1938 måtte blive nedlagt.

De Lolland-Falsterske Venstreblade af 1914’s Fond – Ansøgningsskema
Fondets formål er,
At yde støtte til udbredelse af Det Radikale Venstres tanker og ideer og dets politiske målsætning på Lolland-Falster ved at yde bidrag til lokalforeningers og kredsforeningers udgifter i forbindelse med afholdelse af valg til kommunalbestyrelser og byråd, henholdsvis valg til Folketinget og Europaparlamentet,
At yde støtte til amtskredsen i forbindelse med sådanne valg,
At yde støtte til trykning og udsendelse af publikationer med de under 1-2 nævnte formål, såvel på Lolland-Falster som i Storstrøms Amt og efter omstændighederne også til landsdækkende publikationer,
At yde støtte til kulturelle formål i almindelighed på Lolland-Falster, for eksempel til udgivelser vedrørende historiske og arkæologiske emner, byhistorie, museums- og arkivvirksomhed, bygningsfredning og restaurering, kunstnerisk udsmykning, musik og teater, når det må antages at indholdet eller formålet ikke strider imod Det Radikale Venstres liberale grundholdning.
Fondets midler kan ikke anvendes til støtte eller hjælp for enkelte personer eller til fremme af erhvervsmæssige formål af nogen art.
Ansøgningsfrist 15. marts. Ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages i maj/juni.

Højmosegårdlegatet – intet ansøgningsskema
Legats formål er at yde støtte til sygdomsbekæmpelse, fortrinsvis igennem Landsforeningen til kræftens bekæmpelse, Landsforeningen til bekæmpelse af dissemineret sklerose i Danmark og Dansk blindesamfund. En mindre del af overskuddet vil tillige kunne anvendes til medicinsk forskning og sociale formål (fortrinsvis til refugiet Fuglsang i Guldborgsund kommune, til hele eller delvis fripladser til forældre eller personer for hvem et ophold på refugiet i overensstemmelse med dettes formål må antages at være af betydning, og som det vil være muligt at bistå med hel eller delevis betaling for opholdet).
Legatets bestyrelse har ret til at ændre, udvide eller indskrænke kredsen af de foreninger eller institutioner, der kan nyde godt af legatet, når man stadig iagttager de angivne hovedformål.
Legatmidler kan dog aldrig tilfalde offentlige institutioner eller privat eller selvegne institutioner som udelukkende eller i det væsentlige drives for offentlige midler eller er underkastet offentlig styring.
Ingen ansøgningsfrist, men ansøgninger behandles en gang årligt – primo april.

Ester Andersens Legat – Ansøgningsskema
Legatets formål er at yde støtte til danske statsborgere, hvis ægtefælle eller samboende (gennem mindst 10 år) er omkommet ved havari eller kæntringsulykke til søs.
Ansøgningsfrist 1. april. Ansøgninger behandles en gang årligt og evt. tildelinger foretages på stifterens fødselsdag d. 9. maj.

SN’s Kultur- og Erhvervsfond – Ansøgningsskema
Fondens formål er at støtte aktiviteter, der kan anses for at fremme kultur- og erhvervsudviklingen på Falster og Østlolland samt endvidere støtte landbrugserhvervets udvikling og herunder yde støtte til unge landsmænds uddannelse.
Ansøgningsfrist 1. marts / 1. november.

SN’s Kultur- og Erhvervsfonds logo

Rejselegat – SN’s Kultur- og Erhvervsfond – Ansøgningsskema – informationsbrochure
Legatets formål er at yde tilskud til unge landmænds uddannelse i forbindelse med ophold på udenlandske læreanstalter, hvor ansøgeren har mulighed for at beskæftige sig med såvel landbrugsfaglige, kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige forhold.
Ansøgningsfrist 1. marts / 1. november.

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond – intet ansøgningsskema
Fondets formål er, at støtte uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster og omegn.
Ingen ansøgningsfrist, men ansøgninger behandles 2 gange årligt.