Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle Advokatfirmaet Drachmanns opdrag, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten.

Oplysninger om Advokatfirmaet Drachmann

Advokatfirmaet Drachmann er et partnerselskab. Selskabskapitalen heri er ejet af partnerne, advokaterne Morten Ammentorp, Morten Jensen, Sissel Victoria Egede-Pedersen og Lone Rømø.

Advokatfirmaet Drachmann
Advokatpartnerselskab
Skolegade 24
4800 Nykøbing Falster

CVR nr. 36 89 79 61

Telefon: 54 84 50 50

Web: www.drachmann.com
Mail: drachmann@drachmann.com

Alle advokater hos Advokatfirmaet Drachmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og registret i og medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet Drachmann er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater.

Opdraget

Advokatfirmaet Drachmanns opdrag består i juridisk rådgivning og anden rådgivning i forbindelse hermed. Opgaven og arbejdets omfang afgrænses i samarbejde med klienten

Instrukser

Advokatfirmaet Drachmann agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. om “god advokatskik”

Interessekonflikter

Forud for opstarten af et opdrag, undersøger Advokatfirmaet Drachmann, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Advokatfirmaet Drachmann er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes

Opgaven forhindrer ikke, at Advokatfirmaet Drachmann, i overensstemmelse med gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

Fortrolighed

Advokatfirmaet Drachmann lægger vægt på, at god rådgivning bygger på tillid og respekt. Klienter hos Advokatfirmaet Drachmann er sikret fuld fortrolighed og loyalitet. Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med en sag behandles strengt fortroligt.

Alle hos Advokatfirmaet Drachmann har tavshedspligt. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opgavens afslutning.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Advokatfirmaet Drachmann oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Honorar

Advokatfirmaet Drachmanns honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Advokatfirmaet Drachmann afregner som udgangspunkt honorar, når opgaven afsluttes.

Advokatfirmaet Drachmann tager dog forbehold for at foretage løbende a conto afregning, herunder afregning månedsvis eller kvartalsvis, ligesom der tages forbehold for at kræve forudbetaling (depositum) af såvel honorar som omkostninger, før vi begynder vores arbejde med opgaven.

Betalingsbetingelser er 10 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Dækning af omkostninger

Advokatfirmaet Drachmann opkræver positive udlæg hos klienten. Dette omfatter blandt andet gebyrer til offentlige myndigheder, udgifter til syn og skøn, retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til tingbogsattester, mødesalærer mv. Desuden opkræver Advokatfirmaet Drachmann de negative renter, der tilskrives indestående klientmidler

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

Advokatfirmaet Drachmann benytter Nordea Bank Danmark A/S som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat på klientbankkonto i Nordea. 

Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten og tilfalder klienten, mens negative renter afholdes af klienten. Advokatfirmaet Drachmann gør særligt opmærksom på, at Nordea pt. opkræver en negativ rente på -0,75 % på klientkonti.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne (kunderne) dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investere. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Reglerne er relevante, fordi advokatkontoret i forbindelse med behandlingen af sager i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

Advokatfirmaet Drachmann påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Opdragets varighed

Klienten og Advokatfirmaet Drachmann kan begge til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

Advokatfirmaet Drachmanns afbrydelse af samarbejdet vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Hvis samarbejdet ophører før afslutning af opgaven, er Advokatfirmaet Drachmann berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at samarbejdet afsluttes.

Korrespondance

Kommunikationen mellem Advokatfirmaet Drachmann og vores klienter sker på den efter omstændighederne mest hensigtsmæssige måde, herunder i vid udstrækning ved brug af e-mail. Fremsendelse af information og dokumenter sker til de e-mailadresser, som er blevet anvendt af klienten eller på anden måde oplyst til Advokatfirmaet Drachmann. Advokatfirmaet Drachmanns e-mailkorrespondance er ikke krypteret. Advokatfirmaet Drachmann kan ikke gøres ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

E-mails betragtes som værende sendt til Advokatfirmaet Drachmanns klienter, når e-mailen er sendt til den korrekte adresse. Advokatfirmaet Drachmann er ikke ansvarlig for, om den pågældende e-mail, når frem til modtageren, ligesom Advokatfirmaet Drachmann ikke er ansvarlig for, om e-mailen kan læses eller åbnes af modtageren.

Ophavsret

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Drachmann leverer til klienten i forbindelse med sagen. Advokatfirmaet Drachmann har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Anvendelse af materiale uden Advokatfirmaets Drachmanns accept eller medvirken er uberettiget. Advokatfirmaet Drachmann forbeholder sig retten til at beregne honorar for den skete brug.

Regler mod hvidvaskning

Danske advokater er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven forpligter Advokatfirmaet Drachmann til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og fremvise legitimation i form af pas eller kørekort samt sundhedskort. For selskaber skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for ejerforholdet.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Advokatfirmaet Drachmann til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokatfirmaet Drachmann også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Ifølge loven skal Advokatfirmaet Drachmann samtidig udarbejde og efterleve interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med varetagelse af en sag modtager og opbevarer Advokatfirmaet Drachmann sagsakter såvel fysisk som elektronisk.

I sagsakterne vil der ofte være indeholdt personoplysninger om klienten modtaget fra såvel klienten selv, modparten, domstolene, andre offentlige myndigheder, andre rådgivere mv.

Behandling af personoplysningerne som et led i sagens behandling sker på vegne af og for klienten. Advokatfirmaet Drachmann behandler ikke personoplysningerne til andre formål end de, der er nødvendige for, at sagen kan varetages på betryggende vis.  Advokatfirmaet Drachmann behandler ikke personoplysninger til egne formål.

Som det fremgår af reglerne om hvidvask ovenfor, er advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter, uanset om klienten er en fysisk person, et selskab eller en organisation. Sådanne identitetsoplysninger skal opbevares i 5 år. 

Vi videregiver ikke personoplysninger uden klienten har givet samtykke til videregivelsen.

Ansvarsforsikring

Advokatfirmaet Drachmann har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Drachmann, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet Drachmann er erstatningsansvarlige overfor vores klienter for assistance ydet i den pågældende sag i henhold til dansk rets almindelige betingelser.

Dog gælder følgende begrænsninger:

Advokatfirmaet Drachmanns ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget er begrænset til 20 x det fakturerede honorar, dog maksimalt DKK 5 mio.

Advokatfirmaet Drachmann kan ikke pålægges erstatningsansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tabt goodwill eller lignende indirekte tab.

Klienten kan alene rejse krav mod Advokatpartnerselskabet Drachmann, cvr. nr. 36 89 79 61 og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt Opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Advokatfirmaet Drachmann, at klienten antager lokale advokater i udlandet. Advokatfirmaet Drachmanns involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Advokatfirmaet Drachmann er ikke ansvarlig for rådgivning, der ydes af klientens øvrige rådgivere i forbindelse med løsning af en opgave, herunder, men ikke begrænset til, økonomiske rådgivere, revisorer, bankrådgivere, forsikringsrådgivere, ejendomsmæglere mv.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, opfordres klienten til at kontakte en partner, som herefter vil søge at afklare forholdet i mindelighed.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Drachmann er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvister om salær opkrævet af Advokatfirmaet Drachmann eller adfærd udøvet af en advokat i sit virke for Advokatfirmaet Drachmann, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence. Værneting i første instans er aftalt til Retten i Nykøbing Falster.