Persondatapolitik

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om Advokatfirmaet Drachmanns behandling af persondata. Drachmann behandler hovedsageligt dine personoplysninger som dataansvarlig.

I det følgende orienteres du om de forskellige persongrupper, som Drachmann behandler persondata om, samt hvordan behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde. Du orienteres endvidere om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine persondata.

Behandling, persongrupper og formål

Drachmann behandler personoplysninger ved en klients anmodning om rådgivning, ved besøg på hjemmesiden www.drachmann.com og/eller ved interaktion på sociale medier.

Ved sagsoprettelse modtager Drachmann sagsakter direkte fra klienten. Disse sagsakter opbevarer vi på en fysisk og en digital sag. Disse sagsakter vil ofte indeholde persondata. Sideløbende vil Drachmann, efter aftale med klienten, indhente og modtage yderligere persondata f.eks. oplysninger, som fremsendes fra modparten, fra domstolene, offentlige myndigheder, eksterne rådgivere, pengeinstitutter, offentlige myndigheder samt andre tredjeparter.

Udover disse persondata, behandler Drachmann endvidere personoplysninger om den enkelte klient samt personer med relevans for den aktuelle sag. Det kan dreje sig om f.eks. medarbejdere, samarbejdspartnere, debitorer, ægtefæller/samlevere, arvinger, lejere, købere/sælgere mm. Behandlingen af disse persondata er reguleret af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Drachmann har i medfør af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven pligt til at informere om behandlingen af persondata. I det følgende kan du læse, hvilke personoplysninger Drachmann behandler om dig og din virksomhed/organisation.

Når du som klient henvender dig til Drachmann i forbindelse med rådgivning, vil der blive oprettet en sag, hvori alle sagsakter vil blive gemt. Drachmann indhenter i visse sager ved sagsoprettelsen identitetsoplysninger om dig. Oplysningerne indhentes, fordi Drachmann i disse sager er forpligtet til at gennemføre lovpligtig identitetskontrol i medfør af Hvidvaskloven. Drachmann er endvidere forpligtet til at sikre, at Drachmann ikke er inhabil i forhold til den pågældende opgave. Ved sagens oprettelse videregives dit navn og adresse til RKI Datavagt, som overvåger ændringer i dine adresseoplysninger i Folkeregistret. Tilmeldingen til RKI Datavagt sker med henblik på at sikre, at dine kontaktoplysninger altid er ajourførte. Tilmeldingen til RKI Datavagt vedrører ikke dine økonomiske forhold. Samtlige sagsakter, som Drachmann modtager i løbet af klientforholdet gemmes på den elektroniske og/eller fysiske sag.

Drachmann behandler også personoplysninger om personer, som har relevans for det givne opdrag, f.eks. medarbejdere, samarbejdspartnere, debitorer, ægtefæller/samlevere, arvinger, lejere, købere/sælgere mm. Drachmann behandler disse gruppers personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at varetaget det givne opdrag.

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære indsamling, lagring, videregivelse og sletning. Behandlingen sker på baggrund af samtykke, med henblik på opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser eller med hjemmel i gældende lovgivning herunder ved varetagelse af en legitim interesse hos klienten. 

Formålet med behandlingen er at opfylde den aftaleretlige forpligtelse, der er indgået mellem Drachmann og klienten om rådgivning og bistand i det konkrete aftaleforhold.

Drachmann tilsigter altid at begrænse omfanget af de indhentede oplysninger til det minimum som er nødvendigt med henblik på tilgodese det angivne formål, ligesom Drachmann løbende vurderer, hvorvidt behandlingsgrundlaget fortsat er til stede.

Videregivelse til tredjemand

Persondata, uanset hvilke oplysninger, der er tale om, videregives i det omfang, videregivelse er nødvendig for at opfylde Drachmanns kontraktuelle forpligtelse overfor dig, efter forudgående samtykke fra dig eller med hjemmel i gældende lovgivning.

Tavshedspligt

Drachmann har tavshedspligt om ethvert eksisterende og afsluttet kundeforhold samt enhver henvendelse om juridisk rådgivning. Drachmanns oplysninger om eksisterende og afsluttede kundeforhold samt generelle henvendelser om juridisk rådgivning videregives kun efter udtrykkelig skriftligt samtykke fra dig og/eller den registrerede.

Opbevaring

Identitetsoplysninger vil blive behandlet i en periode på 5 år fra opgavens afslutning, hvorefter disse oplysninger vil blive slettet.

Øvrige persondata fra et kontraktforhold mellem Drachmann og dig som kunde vil som udgangspunkt blive opbevaret i 10 år fra opgavens afslutning. Såfremt du måtte ønske persondata opbevaret i en længere periode, vil opbevaring udover 10 år ske på baggrund af dit skriftlige samtykke.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med Drachmanns behandling af personoplysninger, vil du blive informeret herom.

Sikkerhed

Drachmann har en høj grad af sikkerhed i forhold til beskyttelsen af sagsakter herunder dine persondata. Denne sikrer vi ved en række interne procedurer og politikker for alle medarbejdere i forhold til såvel elektronisk som fysisk persondatabehandling.

Vi sender altid personfølsomme oplysninger via kryptering eller anden sikker løsning, og vi anbefaler, at du benytter kryptering eller anden sikker løsning, når du sender personfølsomme oplysninger til os via mail.

Markedsføring og cookies

Hvis du har givet samtykke hertil, vil Drachmann invitere dig til at synes godt om vores side på sociale medier.  Brugen af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale finder kun sted, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke.

Du kan af egen drift følge Drachmann på Facebook og LinkedIn. Her kan du selv til enhver tid til- og fravælge, om du vil følge Drachmanns respektive Facebookside eller LinkedInside og modtage markedsføringsmateriale herfra.

I forbindelse med dit besøg på Drachmanns sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm. Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Drachmann, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere. Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Drachmann har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Drachmann til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Drachmann modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

Du kan altid læse Drachmanns cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

Dine rettigheder som registreret

I forbindelse med behandlingen vil de ved henvendelse til Drachmann have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
  • Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
  • Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format 
  • Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
  • Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Advokatfirmaet Drachmann
Skolegade 24
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 84 50 50
Att: Advokat Sissel Egede-Pedersen,
Mail: svep@drachmann.com

Indsigelsesret

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil de have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf. 33193200, E-mail dt@datatilsynet.dk