Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning om ansættelsesforhold fra ansættelsesaftaler til tvister omkring opsigelse og bortvisning.

Vi udarbejder ansættelseskontrakter for både funktionærer, timelønnede og direktørkontrakter, og vi bistår gerne med etablering af medarbejderaktier eller andre incitamentsordninger eller bonusprægede aflønningsformer.

Vi rådgiver om konkurrence- og kundeklausuler, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse eller konkurser, opsigelser og øvrige juridiske spørgsmål, der kan opstå under en ansættelse eksempelvis barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold og skatte- og afgiftsforhold.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er specielle vilkår, der skal være opfyldt for, at medarbejderen lovligt kan arbejde i Danmark.

Vi rådgiver ved konflikter vedrørende ansættelsesforhold og i forbindelse med afskedigelsessager. Det er vigtigt at få rådgivning, hvis virksomheden påtænker at afskedige en medarbejder således, at forløbet kan tilrettelægges, så reglerne er overholdt.

Vi rådgiver også medarbejdere, der er afskediget, og medarbejdere der selv ønsker at opsige deres ansættelsesforhold.

Hos Advokatfirmaet Drachmann er det erfarne advokater som rådgiver om køb eller salg af din bolig.

Vi har både et stort lokalkendskab og god erfaring med at rådgive om forældrekøb.

Boligadvokaten er din rådgiver, når du handler bolig. Du sikrer dig derfor, at én person følger bolighandlen fra start til slut. Som uafhængige rådgivere varetager vi kun dine interesser overfor bank, realkreditinstitut, myndigheder, ejendomsmægler mv.

I en bolighandel er advokaten, alt efter aftale, ansvarlig for at:

 • Vejlede om familieretlige/arveretlige og privatøkonomiske forhold
 • Vurdere om den krævede / aftalte kontantpris er rimelig
 • Evt. deltage i besigtigelse af ejendommen
 • Rådgive om behov for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Gennemgå ejendommens forsikringsforhold
 • Vejlede om reglerne for energimærkning og energiplan
 • Rådgive om den mest fordelagtige finansiering af ejendomskøbet
 • Rådgive om fordele og omkostninger ved kurssikring
 • Sikre at oplysningerne i salgsopstillingen svarer til oplysningerne fra kommunen og BBR-registret
 • Deltage i forhandlingerne med sælgeren og dennes rådgiver
 • Anmelde og ekspedere skøde og evt. tinglysningsfuldmagter
 • Sikre at køberen får endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælgeren modtager det rette provenu af handlen
 • Sørge for berigtigelse af gældsovertagelser og andre registreringer af ejerskifte hos de relevante myndigheder og kreditinstitutioner

Advokatfirmaet Drachmann yder også rådgivning både i forbindelse med køb og slag af andelsboligandele og etablering og administration af andelsboligforeninger. Herudover tilbyder vi administration af andelsboligforeninger.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser.

Et godt gennemført byggeri kræver forberedelse. Aftalevilkårene er afgørende. Grundig gennemgang og forhandling, inden der skrives under, vil ofte være den bedste sikkerhed mod skuffelser og juridiske tvister efter byggeriets start.

Vi har erfaring både med store byggeentrepriser mellem professionelle bygherrer og entreprenører, og med opførelse af typehuse, hvor aftalen indgås mellem en privat forbruger og et typehusfirma.

Desuden har vi erfaring med de særlige forhold, der skal iagttages, når offentlige myndigheder optræder som bygherrer.

Dette omfatter også rådgivning af entreprenører og rådgivere, der har en offentlig myndighed som modpart, eller som påtænker at indgå en entreprisekontrakt med en offentlig myndighed, herunder OPP-kontrakter efter modellen om Offentlig Privat Samarbejde.

Advokatfirmaet Drachmann bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen om blandt andet følgende:

 • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
 • AB-bestemmelserne
 • Nyopførsler, ombygninger og renoveringer
 • Udstykninger
 • Projektudvikling
 • Udbud og licitation
 • Tilbudsloven
 • Voldgiftssager

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet.

Vi er din engagerede medspiller og rådgiver hele vejen gennem byret, Landsret og Højesteret, Sø- og Handelsretten og i Voldgiftsnævnet.

Forud for anlæg af en retssag, rådgiver vi om muligheden for at få medhold i sagen og om særlige risici. Vi lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, samt om alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Rets- og voldgiftssagsbehandling er en mærkesag for os, og alle advokater hos Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring i førelse af rets- og voldgiftssager. Vores erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager og gennem undervisning af studerende på Købehavns og Syddansk Universitet i retssagsbehandling samt som censor på advokatuddannelsen.

Uanset hvilken konfliktløsningsmetode der vælges – følger vi sagen helt til dørs.

Se også vores informationsvideoer om retssagens forberedelse, syn og skøn samt hovedforhandlingens gennemførelse. Du finder videoerne på vores hjemmeside under nyheder.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær.

Sprog

Dansk.
Engelsk.