Forretningsområder

Kvalificeret rådgivning ved overdragelse af erhvervs- og investeringsejendomme er nødvendig og afgørende for at sikre, at parternes forudsætninger i forbindelse med overdragelsen bliver en realitet.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med rådgivning indenfor alle områder og aspekter ved køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Rådgivning ved køb af erhvervs- og investeringsejendomme
 • Køb og salg af grunde til opførelse af erhvervsejendomme
 • Bygge- og entrepriseforhold
 • Miljøforhold

Advokatfirmaet Drachmann har årelang erfaring med behandling af konkursboer, tvangsopløsning, likvidation og rekonstruktion af selskaber

Vores rådgivning omfatter både bistand og rådgivning til sikring af tilgodehavender og sikring af selskabets videreførelse eller eventuelle afvikling.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart og drift af virksomhed. Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Valg af den mest hensigtsmæssige retlige driftsform, herunder fordele og ulemper ved
  • Personligt ejet virksomhed / enkeltmandsfirma
  • Interessentskab
  • Anpartsselskab
  • Aktieselskab
  • Partnerselskab og kommanditselskab
 • Bistand ved udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokument, vedtægter, ejeraftaler og anpartshaveroverenskomst mv.
 • Håndtering af krav fra offentlige myndigheder
 • Beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
 • Udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til etablering og tilpasning af selskaber.

Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype på den virksomhed, der søger rådgivning.

Vi har også betydelig erfaring i etablering af holdingkonstruktion, hvilket som regel sker i nært samarbejde med selskabets revisor.

Vi yder rådgivning om alle selskabsretlige forhold, herunder vedrørende

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Stiftelse af selskaber (anparts- og aktieselskaber, partnerselskaber, kommandit- og interessentskaber og fonde)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Ledelsesforhold (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab)
 • Generationsskifte
 • Aktie- og anpartsoverdragelse
 • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidation
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vi forestår samtidig udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med din revisor, og vi har et årelangt tæt samarbejde med landsdelens større revisionsfirmaer, der sikrer, at virksomhedens rådgiver-team dermed sammen får etableret den bedste løsning.

 

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser.

Et godt gennemført byggeri kræver forberedelse. Aftalevilkårene er afgørende. Grundig gennemgang og forhandling, inden der skrives under, vil ofte være den bedste sikkerhed mod skuffelser og juridiske tvister efter byggeriets start.

Vi har erfaring både med store byggeentrepriser mellem professionelle bygherrer og entreprenører, og med opførelse af typehuse, hvor aftalen indgås mellem en privat forbruger og et typehusfirma.

Desuden har vi erfaring med de særlige forhold, der skal iagttages, når offentlige myndigheder optræder som bygherrer.

Dette omfatter også rådgivning af entreprenører og rådgivere, der har en offentlig myndighed som modpart, eller som påtænker at indgå en entreprisekontrakt med en offentlig myndighed, herunder OPP-kontrakter efter modellen om Offentlig Privat Samarbejde.

Advokatfirmaet Drachmann bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen om blandt andet følgende:

 • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
 • AB-bestemmelserne
 • Nyopførsler, ombygninger og renoveringer
 • Udstykninger
 • Projektudvikling
 • Udbud og licitation
 • Tilbudsloven
 • Voldgiftssager

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til landbrug.

Vores bistand kan blandt andet omfatte:

 • Køb og salg af landbrug
 • Forpagtning
 • Generationsskifte
 • Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning
 • Jagtlejekontrakter
 • Administration af vandløb og vandløbssager
 • Afgrødeerstatning
 • Dispensationsansøgning fra erhvervelsesbetingelserne
 • Sager ved Jordbrugskommissionen
 • Dyrevelfærd og straffesager i den forbindelse
 • Krydsoverensstemmelse
 • Udstykning og sammenlægning
 • Miljøforhold
 • Suppleringsjord
 • Ekspropriation
 • Finansiering

Vi arbejder sammen med landbrugets øvrige rådgivere, herunder landboforeninger, landinspektører, revisorer, pengeinstitutter og konsulenter.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål.

Det lejeretlige område er præget af et komplekst regelsæt, hvor der er et stort behov for rådgivning, idet lejeaftalers indhold og forståelse heraf ofte begrænses eller tilsidesættes af ufravigelig lovregler.

Vi har et specialiseret kendskab til såvel den erhvervslejeretlige som den boliglejeretlige regulering. Ligesom vi har et stort lokalkendskab, og derfor kan rådgive om alle aspekter indenfor det lejeretlige område.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:

 • Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
 • Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
 • Fastsættelse af leje, lejeforhøjelser og lejenedsættelser
 • Opsigelse/ophævelser af lejemålet
 • Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
 • Fraflytningsopgørelser
 • Drifts-, varme- og vandregnskaber
 • Afståelse / fremleje
 • Huslejeinkasso
 • Administration af erhvervs- og boliglejemål
 • Huslejenævnssager, foged- og boligretssager og voldgiftssager i forbindelse med lejeretlige tvister
 • Due diligence ved overdragelse af ejendomsporteføljer

Køb og salg af virksomheder dækker over alt fra salg af en mindre detailhandel drevet fra lejede lokaler til overdragelse af større virksomheder. Overdragelse af virksomheder berører mange forskellige retsområder og kræver samtidig en forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres. Advokatfirmaet Drachmann har erfaring med de særlige forhold omkring overdragelse af virksomheder. Vi følger afviklingen af hele overdragelsen, og vi rådgiver blandt andet om:

 • Planlægning af salget
 • Overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter
 • Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
 • Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter mv.
 • Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
 • Overtagelse af kundekartoteker
 • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder

Advokatfirmaet Drachmann bistår på tilsvarende vis som rådgiver og sparringspartner i hele processen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et generationsskifte.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær.

Sprog

Dansk.