Lone Rømø beskæftiger sig med almen praksis, og har stor erfaring med alle rådgivningsopgaver fra kontraktsindgåelse til førelse af retssager.

Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har indgående erfaring med bestyrelsesarbejde i virksomheder.

Udover mødeledelse og juridisk assistance i forbindelse med bestyrelsesarbejdet lægger vi stor vægt på, at en bestyrelsespost ikke bare er et formelt tillidshverv, men at vi bidrager med vores erfaring fra vores løbende arbejde som erhvervsadvokater.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver bestyrelser om de lovkrav, pligter og det ansvar, der påhviler en bestyrelse. For ejere af mindre eller mellemstore virksomheder er det samtidig væsentligt, at bestyrelsen bidrager aktivt til virksomhedens udvikling og lever op til medansvaret for, at virksomheden drives på en fremadrettet og lønsom måde.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann administrerer et ikke ubetydeligt antal andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligselskaber og udlejningsejendomme.

Vi tilstræber at være en professionel sparringspartner for ejerne og bestyrelsen og bistår blandt andet med rådgivning om:

 • Opkrævning af husleje / erhvervsleje
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, el og antenne)
 • Betalinger efter fornøden kontrol
 • Beregning af lejens størrelse
 • Bogføring og fremsendelse af kvartalsbalancer
 • Kontakt med de enkelte lejere
 • Kontakt med myndighederne
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Afholdelse af flyttesyn samt afregning af depositum
 • Huslejeinkasso
 • Behandling af tvister, herunder huslejenævnssager og boligretssager
 • Forsikringssager
 • Deltagelse i generalforsamling som dirigent og referent (i ejer- og andelsboligforeninger)

Vi yder også rådgivning til foreninger, der ikke bliver administreret hos os.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med at vurdere forsikringsbehov og hjælper også virksomheden til at skabe balance mellem forsikringens dækning, og det ansvar man påtager sig i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

 • Afdækning og gennemgang af forsikringsbehov og vurdering af forsikringstilbud
 • Gennemgang, fortolkning og ajourføring af forsikringsaftaler
 • Forhandling med forsikringsselskaber
 • Vurdering af om en skade er dækket af forsikringen og i hvilket omfang
 • Rådgivning om forebyggelse og begrænsning af tab eller skader
 • Forhandlinger om forsikringsdækning ved tab og skader
 • Førelse af sager for Ankenævnet for forsikring og rets- og voldgiftssager om dækningsomfang i henhold til forsikringsaftaler

Er skaden sket, hjælper vi med de juridiske og rådgivningsmæssige overvejelser, som kan medvirke til at begrænse en skade eller få kravet dækket under forsikringen. Det er bedst at kontakte os, straks man får mistanke om en risiko for erstatningskrav.

I de tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses af denne vej, har vi omfattende erfaring i at møde i erstatnings- og forsikringssager ved de danske domstole og ved voldgiftsretten. Hvis sådanne sager vedrører udenlandske forhold, bistår vi tit i et godt samarbejde med en advokat fra vedkommende land.

Hvis du har været ude for en ulykke eller et færdselsuheld, er det vigtigt, at du får den erstatning du er berettiget til.

Advokatfirmaet Drachmann bistår klienter med rådgivning og løsninger i et betydeligt antal personskadesager. Det gælder inden for færdsels-, arbejdsskade- og patientskadeområdet samt skader efter voldeligt overfald.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Vurdering af ansvarsgrundlag og øvrige erstatningsretlige betingelser
 • Løbende opgørelse af korttidstab, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste
 • Socialretlige forhold der har betydning for personskaden f.eks. sygedagpenge, revalidering og andre sociale ydelser
 • Opgørelse af varigt mén og erhvervsevnetab
 • Forelæggelse af personskadesager for offentlige myndigheder, herunder navnlig arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med erstatningsopgørelser, sociale nævn
 • Anmeldelse overfor og drøftelser med eget forsikringsselskab, herunder vedrørende ulykkesforsikring
 • Forligsforhandlinger med forsikringsselskaber og den erstatningsansvarlige skadevolder
 • Forberedelse og gennemførelse af retssager

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til fonde og foreninger.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning til foreninger kan blandt andet omfatte:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence
 • Bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer
 • Opløsning og sammenlægning af foreninger
 • Alle andre forhold omkring foreninger og deres administration

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning om fonde omfatter både små, private familiefonde og rådgivning af større, erhvervsdrivende fonde. Vi har samtidig en særlig ekspertise i rådgivning af offentlige myndigheder ved oprettelse og tilpasning af fonde.

Vi yder rådgivning om alle fondsretlige spørgsmål, herunder:

 • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Rådgivning til fondes bestyrelser
 • Ændring af vedtægter
 • Opløsning og fusion af fonde

 

Hos Advokatfirmaet Drachmann er det erfarne advokater som rådgiver om køb eller salg af din bolig.

Vi har både et stort lokalkendskab og god erfaring med at rådgive om forældrekøb.

Boligadvokaten er din rådgiver, når du handler bolig. Du sikrer dig derfor, at én person følger bolighandlen fra start til slut. Som uafhængige rådgivere varetager vi kun dine interesser overfor bank, realkreditinstitut, myndigheder, ejendomsmægler mv.

I en bolighandel er advokaten, alt efter aftale, ansvarlig for at:

 • Vejlede om familieretlige/arveretlige og privatøkonomiske forhold
 • Vurdere om den krævede / aftalte kontantpris er rimelig
 • Evt. deltage i besigtigelse af ejendommen
 • Rådgive om behov for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Gennemgå ejendommens forsikringsforhold
 • Vejlede om reglerne for energimærkning og energiplan
 • Rådgive om den mest fordelagtige finansiering af ejendomskøbet
 • Rådgive om fordele og omkostninger ved kurssikring
 • Sikre at oplysningerne i salgsopstillingen svarer til oplysningerne fra kommunen og BBR-registret
 • Deltage i forhandlingerne med sælgeren og dennes rådgiver
 • Anmelde og ekspedere skøde og evt. tinglysningsfuldmagter
 • Sikre at køberen får endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælgeren modtager det rette provenu af handlen
 • Sørge for berigtigelse af gældsovertagelser og andre registreringer af ejerskifte hos de relevante myndigheder og kreditinstitutioner

Advokatfirmaet Drachmann yder også rådgivning både i forbindelse med køb og slag af andelsboligandele og etablering og administration af andelsboligforeninger. Herudover tilbyder vi administration af andelsboligforeninger.

Ofte kan det være afgørende, at der hurtigt opnås en løsning på uenighed mellem kontraktpartnere af hensyn til leverings- og betalingsfrister samt et fortsat samarbejde. I de fleste konflikter ønsker begge parter at finde en fornuftig løsning – det handler blot om at få parterne til at blive enige.

Advokatfirmaet Drachmann kan gennem ADR (Alternative Despute Resolution) eller mediation tilbyde konfliktløsning, hvor parterne gennem struktureret samtale, gerne bistået af egne advokater, selv aktivt medvirker positivt i løsningsprocessen med forslag og ideer. Ud over at søge mod et konkret resultat vil der ofte – også gavnligt for et fortsat samarbejde – være skabt bedre forståelse for såvel egne som andres ønsker og forventninger. Med ansvar for løsningen og større forståelse, vil parternes løsning opleves mere forpligtende.

Det er vores erfaring, at gode og langtidsholdbare løsninger skabt gennem konfliktløsning og samtale giver tilfredse parter.

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan derfor beslutte, at der skal etableres et værgemål med en fast værge.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Det bestemmer Familieretshuset.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på en gang skal udredes.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Mediatoradvokat 2004.
Møderet for Højesteret 1998.
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 1992.
Advokat 1991.
Cand. jur. Københavns Universitet 1988.

Særlige hverv

Autoriseret bobestyrer ved Retten i Nykøbing Falster.
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter m.v. ved Retten i Nykøbing Falster.
Beskikkelse som offentlig forsvarer og beneficeret advokat.
Retsmægler i Østre Landsrets kredsen.
Fast værge ved Familieretshuset.

Tillidshverv

Formand for bestyrelsen for Familieplejen Storstrøm.
Næstformand for bestyrelsen for Svanevig Hospice.
Formand for Højmosegård legatet, ALS-fonden, Harald Rasmussens legat og Esther Andersens legat.
Svensk Konsul.

Medlemskaber

Danske Arveretsadvokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Foreningen for Mediatoradvokater.
Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret.

Sprog

Dansk, svensk, tysk og engelsk.

Juridiske assistenter


Vibeke Jensen

Advokatsekretær
Direkte 54 84 50 63

Milla Dobel

Juridisk assistent
Direkte 54 84 55 80

Marianne Larsen

Advokatsekretær
Direkte 54 84 50 94

Kim Nicolaisen

Regnskabschef og ejendomsadministrator
Direkte 54 84 50 44