Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann administrerer et ikke ubetydeligt antal andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligselskaber og udlejningsejendomme.

Vi tilstræber at være en professionel sparringspartner for ejerne og bestyrelsen og bistår blandt andet med rådgivning om:

 • Opkrævning af husleje / erhvervsleje
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, el og antenne)
 • Betalinger efter fornøden kontrol
 • Beregning af lejens størrelse
 • Bogføring og fremsendelse af kvartalsbalancer
 • Kontakt med de enkelte lejere
 • Kontakt med myndighederne
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Afholdelse af flyttesyn samt afregning af depositum
 • Huslejeinkasso
 • Behandling af tvister, herunder huslejenævnssager og boligretssager
 • Forsikringssager
 • Deltagelse i generalforsamling som dirigent og referent (i ejer- og andelsboligforeninger)

Vi yder også rådgivning til foreninger, der ikke bliver administreret hos os.

Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring med førelse af straffesager.

Enhver borger kan – bevidst eller ubevidst – komme på kant med loven. For langt de fleste er det en ubehagelig oplevelse at blive sigtet af politiet eller udsat for ransagning eller telefonaflytning. Vi er bevidste om, at forsvarerens opgave er at yde den bedste juridiske og menneskelige bistand, uanset om den tiltalte er skyldig eller uskyldig. Vi er samtidig opmærksomme på, at forsvareren i mange tilfælde er den tiltaltes eneste kontakt til omverdenen.

Det er vigtigt, at forsvareren så tidligt som muligt i forløbet kommer ind i sagen, således at den rette strategi kan fastlægges.

Vi kan hjælpe dig under hele sagens forløb, blandt andet med:

 • Gennemgang af sagens materiale
 • Drøftelse af strategi for dit forsvar
 • Bistand til dig under afhøring hos politiet
 • Foretagelse af yderligere efterforskning
 • Forsvar af dig i retten
 • Iværksættelse af anke, klage eller ansøgning om erstatning

Udover at virke som forsvarer, bliver vi også beskikket til at yde bistand til ofre i straffesager, blandt andet for at opgøre ofrets erstatningskrav og bistå ofret i forbindelse med straffesagens behandling.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær.

Sprog

Dansk