Michelle Ljungstrøm beskæftiger sig med familie- og arveret, samt dødsbobehandling. Michelle Ljungstrøm bistår blandt andet med oprettelse af ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter, og rådgiver i forbindelse med separation og skilsmisse. Herudover bistår Michelle med køb og salg af fast ejendom, herunder landbrugsejendomme, samt inddrivelse af fordringer i form af inkasso og tvangsauktioner.

Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

I mange forhold kan der i dag være behov for at oprette testamente. Det er vigtigt at spørge sig selv – hvordan er mine arvinger stillet, når jeg dør. Er der tale om papirløse samlivsforhold, dine og mine børn m.v., er det tit en god idé at oprette testamente.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning om arveretlige forhold, herunder udarbejdelse af testamenter og behandling af dødsboer.

Vi lægger vægt på at yde grundig rådgivning ved udarbejdelse af testamenter. Hos os er et testamente ikke et standarddokument, men derimod resultatet af individuel rådgivning på grundlag af den enkelte klients forhold.

Vi bistår endvidere med at udarbejde fremtidsfuldmagter således, at du på forhånd kan give dine nærmeste pårørende fuldmagt til at varetage dine forhold, hvis du måtte blive så syg eller komme ud for en ulykke, så du er ude af stand til selv at tage hånd herom.

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse. Det er ofte følsomme spørgsmål, der drøftes, og derfor er en personlig og fortrolig kontakt med vores klienter vigtig.

Udover at rådgive om juridiske forhold betragter vi os selv som sparringspartner for vores klienter, når der skal opnås juridiske løsninger, der skal kunne holde i de menneskelige relationer.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Forholdene for ugifte samlevende, herunder samejekontrakter, forsikringsordninger og rådgivning i forbindelse med opløsning af forhold mv.
 • Strukturering af formueforhold mellem ægtefæller, herunder ved etablering af særejeordninger gennem ægtepagt
 • Bosondring, separation og skilsmisse samt fastsættelse af ægtefællebidrag mv., uanset om det skal ske ved bevilling eller dom
 • Ægtefælleskifte

Advokatfirmaet Drachmann har også betydelig erfaring med rådgivning om ægtefællers formueforhold gennem oprettelse af ægtepagt.

Ved ægtepagt er det muligt at sikre, at bestemte aktiver ikke skal deles mellem ægtefæller ved skifte af fællesboet i forbindelse med separation eller skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død.

Etablering af særeje kan tillige være et led i sikring af en formuende ægtefælles aktiver i forhold til den anden ægtefælles kreditorer.

Ægtepagter anvendes desuden for at bestemme, at pensionsopsparinger indgår i en eventuel bodeling.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om fordele og ulemper ved delingsformue og de forskellige former for særeje.

Hos Advokatfirmaet Drachmann er det erfarne advokater som rådgiver om køb eller salg af din bolig.

Vi har både et stort lokalkendskab og god erfaring med at rådgive om forældrekøb.

Boligadvokaten er din rådgiver, når du handler bolig. Du sikrer dig derfor, at én person følger bolighandlen fra start til slut. Som uafhængige rådgivere varetager vi kun dine interesser overfor bank, realkreditinstitut, myndigheder, ejendomsmægler mv.

I en bolighandel er advokaten, alt efter aftale, ansvarlig for at:

 • Vejlede om familieretlige/arveretlige og privatøkonomiske forhold
 • Vurdere om den krævede / aftalte kontantpris er rimelig
 • Evt. deltage i besigtigelse af ejendommen
 • Rådgive om behov for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Gennemgå ejendommens forsikringsforhold
 • Vejlede om reglerne for energimærkning og energiplan
 • Rådgive om den mest fordelagtige finansiering af ejendomskøbet
 • Rådgive om fordele og omkostninger ved kurssikring
 • Sikre at oplysningerne i salgsopstillingen svarer til oplysningerne fra kommunen og BBR-registret
 • Deltage i forhandlingerne med sælgeren og dennes rådgiver
 • Anmelde og ekspedere skøde og evt. tinglysningsfuldmagter
 • Sikre at køberen får endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælgeren modtager det rette provenu af handlen
 • Sørge for berigtigelse af gældsovertagelser og andre registreringer af ejerskifte hos de relevante myndigheder og kreditinstitutioner

Advokatfirmaet Drachmann yder også rådgivning både i forbindelse med køb og slag af andelsboligandele og etablering og administration af andelsboligforeninger. Herudover tilbyder vi administration af andelsboligforeninger.

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan derfor beslutte, at der skal etableres et værgemål med en fast værge.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Det bestemmer Familieretshuset.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på en gang skal udredes.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2015
Advokat 2013
Cand. jur. Københavns Universitet 2009

Særlige hverv

Fast værge ved Familieretshuset
Auktionsleder i Nykøbing Falster Retskreds

Medlemskaber

Danske Arverets Advokater

Samarbejdet ”Det Gode Testamente”

Danske Advokaters mærkningsordning “Trygt Boskifte”

Sprog

Dansk og engelsk

Juridiske assistenter


Britt Romme

Juridisk assistent
Direkte 54 84 50 77

Milla Dobel

Juridisk assistent
Direkte 54 84 55 80