Morten beskæftiger sig med virksomheds- og erhvervsrådgivning samt bestyrelsesarbejde. Han rådgiver særligt om etablering, køb og salg af virksomheder, generationsskifte, selskabsstrukturer, ejeraftaler, fusion, spaltning og kontraktret.

Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har indgående erfaring med bestyrelsesarbejde i virksomheder.

Udover mødeledelse og juridisk assistance i forbindelse med bestyrelsesarbejdet lægger vi stor vægt på, at en bestyrelsespost ikke bare er et formelt tillidshverv, men at vi bidrager med vores erfaring fra vores løbende arbejde som erhvervsadvokater.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver bestyrelser om de lovkrav, pligter og det ansvar, der påhviler en bestyrelse. For ejere af mindre eller mellemstore virksomheder er det samtidig væsentligt, at bestyrelsen bidrager aktivt til virksomhedens udvikling og lever op til medansvaret for, at virksomheden drives på en fremadrettet og lønsom måde.

Advokatfirmaet Drachmann administrerer et ikke ubetydeligt antal andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligselskaber og udlejningsejendomme.

Vi tilstræber at være en professionel sparringspartner for ejerne og bestyrelsen og bistår blandt andet med rådgivning om:

 • Opkrævning af husleje / erhvervsleje
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, el og antenne)
 • Betalinger efter fornøden kontrol
 • Beregning af lejens størrelse
 • Bogføring og fremsendelse af kvartalsbalancer
 • Kontakt med de enkelte lejere
 • Kontakt med myndighederne
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Afholdelse af flyttesyn samt afregning af depositum
 • Huslejeinkasso
 • Behandling af tvister, herunder huslejenævnssager og boligretssager
 • Forsikringssager
 • Deltagelse i generalforsamling som dirigent og referent (i ejer- og andelsboligforeninger)

Vi yder også rådgivning til foreninger, der ikke bliver administreret hos os.

Kvalificeret rådgivning ved overdragelse af erhvervs- og investeringsejendomme er nødvendig og afgørende for at sikre, at parternes forudsætninger i forbindelse med overdragelsen bliver en realitet.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med rådgivning indenfor alle områder og aspekter ved køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Rådgivning ved køb af erhvervs- og investeringsejendomme
 • Køb og salg af grunde til opførelse af erhvervsejendomme
 • Bygge- og entrepriseforhold
 • Miljøforhold

Advokatfirmaet Drachmann har årelang erfaring med behandling af konkursboer, tvangsopløsning, likvidation og rekonstruktion af selskaber

Vores rådgivning omfatter både bistand og rådgivning til sikring af tilgodehavender og sikring af selskabets videreførelse eller eventuelle afvikling.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål.

Det lejeretlige område er præget af et komplekst regelsæt, hvor der er et stort behov for rådgivning, idet lejeaftalers indhold og forståelse heraf ofte begrænses eller tilsidesættes af ufravigelig lovregler.

Vi har et specialiseret kendskab til såvel den erhvervslejeretlige som den boliglejeretlige regulering. Ligesom vi har et stort lokalkendskab, og derfor kan rådgive om alle aspekter indenfor det lejeretlige område.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:

 • Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
 • Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
 • Fastsættelse af leje, lejeforhøjelser og lejenedsættelser
 • Opsigelse/ophævelser af lejemålet
 • Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
 • Fraflytningsopgørelser
 • Drifts-, varme- og vandregnskaber
 • Afståelse / fremleje
 • Huslejeinkasso
 • Administration af erhvervs- og boliglejemål
 • Huslejenævnssager, foged- og boligretssager og voldgiftssager i forbindelse med lejeretlige tvister
 • Due diligence ved overdragelse af ejendomsporteføljer

Advokatfirmaet Drachmann bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart og drift af virksomhed. Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Valg af den mest hensigtsmæssige retlige driftsform, herunder fordele og ulemper ved
  • Personligt ejet virksomhed / enkeltmandsfirma
  • Interessentskab
  • Anpartsselskab
  • Aktieselskab
  • Partnerselskab og kommanditselskab
 • Bistand ved udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokument, vedtægter, ejeraftaler og anpartshaveroverenskomst mv.
 • Håndtering af krav fra offentlige myndigheder
 • Beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
 • Udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til etablering og tilpasning af selskaber.

Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype på den virksomhed, der søger rådgivning.

Vi har også betydelig erfaring i etablering af holdingkonstruktion, hvilket som regel sker i nært samarbejde med selskabets revisor.

Vi yder rådgivning om alle selskabsretlige forhold, herunder vedrørende

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Stiftelse af selskaber (anparts- og aktieselskaber, partnerselskaber, kommandit- og interessentskaber og fonde)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Ledelsesforhold (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab)
 • Generationsskifte
 • Aktie- og anpartsoverdragelse
 • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidation
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vi forestår samtidig udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med din revisor, og vi har et årelangt tæt samarbejde med landsdelens større revisionsfirmaer, der sikrer, at virksomhedens rådgiver-team dermed sammen får etableret den bedste løsning.

 

Køb og salg af virksomheder dækker over alt fra salg af en mindre detailhandel drevet fra lejede lokaler til overdragelse af større virksomheder. Overdragelse af virksomheder berører mange forskellige retsområder og kræver samtidig en forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres. Advokatfirmaet Drachmann har erfaring med de særlige forhold omkring overdragelse af virksomheder. Vi følger afviklingen af hele overdragelsen, og vi rådgiver blandt andet om:

 • Planlægning af salget
 • Overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter
 • Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
 • Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter mv.
 • Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
 • Overtagelse af kundekartoteker
 • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder

Advokatfirmaet Drachmann bistår på tilsvarende vis som rådgiver og sparringspartner i hele processen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et generationsskifte.

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Møderet for Højesteret 2014
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2009.
Advokat 2008.
Cand. jur. Syddansk Universitet 2005.
HA(jur.) Syddansk Universitet 2002.

Særlige hverv

Medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel i Nykøbing Falster retskreds.
Certificeret Insolvensadvokat.

Tillidshverv

Næstformand for bestyrelsen i foreningen Vores Nykøbing.
Medlem af repræsentantskabet i Foreningen Business LF.
Æresmedlem i Juridisk Forening Syddansk Universitet.

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater.

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.

Juridiske assistenter


Lene Pejter Aalborg

Juridisk assistent
Direkte 54 84 50 43

Malene Antonisen Christensen

Advokatsekretær og ejendomsadministrator
Direkte 54 84 50 45

Pil Lindsten

Juridisk assistent
Direkte 54 84 50 42