Morten Jensen beskæftiger sig primært med erhvervsrådgivning, landbrugsrådgivning, generationsskifte og behandling af konkurs- og dødsboer, retssager samt bestyrelsesarbejde.

Forretningsområder

I mange forhold kan der i dag være behov for at oprette testamente. Det er vigtigt at spørge sig selv – hvordan er mine arvinger stillet, når jeg dør. Er der tale om papirløse samlivsforhold, dine og mine børn m.v., er det tit en god idé at oprette testamente.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning om arveretlige forhold, herunder udarbejdelse af testamenter og behandling af dødsboer.

Vi lægger vægt på at yde grundig rådgivning ved udarbejdelse af testamenter. Hos os er et testamente ikke et standarddokument, men derimod resultatet af individuel rådgivning på grundlag af den enkelte klients forhold.

Vi bistår endvidere med at udarbejde fremtidsfuldmagter således, at du på forhånd kan give dine nærmeste pårørende fuldmagt til at varetage dine forhold, hvis du måtte blive så syg eller komme ud for en ulykke, så du er ude af stand til selv at tage hånd herom.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til landbrug.

Vores bistand kan blandt andet omfatte:

 • Køb og salg af landbrug
 • Forpagtning
 • Generationsskifte
 • Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder i forbindelse med forpagtning
 • Jagtlejekontrakter
 • Administration af vandløb og vandløbssager
 • Afgrødeerstatning
 • Dispensationsansøgning fra erhvervelsesbetingelserne
 • Sager ved Jordbrugskommissionen
 • Dyrevelfærd og straffesager i den forbindelse
 • Krydsoverensstemmelse
 • Udstykning og sammenlægning
 • Miljøforhold
 • Suppleringsjord
 • Ekspropriation
 • Finansiering

Vi arbejder sammen med landbrugets øvrige rådgivere, herunder landboforeninger, landinspektører, revisorer, pengeinstitutter og konsulenter.

Advokatfirmaet Drachmann har indgående erfaring med bestyrelsesarbejde i virksomheder.

Udover mødeledelse og juridisk assistance i forbindelse med bestyrelsesarbejdet lægger vi stor vægt på, at en bestyrelsespost ikke bare er et formelt tillidshverv, men at vi bidrager med vores erfaring fra vores løbende arbejde som erhvervsadvokater.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver bestyrelser om de lovkrav, pligter og det ansvar, der påhviler en bestyrelse. For ejere af mindre eller mellemstore virksomheder er det samtidig væsentligt, at bestyrelsen bidrager aktivt til virksomhedens udvikling og lever op til medansvaret for, at virksomheden drives på en fremadrettet og lønsom måde.

Advokatfirmaet Drachmann har årelang erfaring med behandling af konkursboer, tvangsopløsning, likvidation og rekonstruktion af selskaber

Vores rådgivning omfatter både bistand og rådgivning til sikring af tilgodehavender og sikring af selskabets videreførelse eller eventuelle afvikling.

Køb og salg af virksomheder dækker over alt fra salg af en mindre detailhandel drevet fra lejede lokaler til overdragelse af større virksomheder. Overdragelse af virksomheder berører mange forskellige retsområder og kræver samtidig en forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres. Advokatfirmaet Drachmann har erfaring med de særlige forhold omkring overdragelse af virksomheder. Vi følger afviklingen af hele overdragelsen, og vi rådgiver blandt andet om:

 • Planlægning af salget
 • Overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter
 • Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
 • Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter mv.
 • Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
 • Overtagelse af kundekartoteker
 • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder

Advokatfirmaet Drachmann bistår på tilsvarende vis som rådgiver og sparringspartner i hele processen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et generationsskifte.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart og drift af virksomhed. Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Valg af den mest hensigtsmæssige retlige driftsform, herunder fordele og ulemper ved
  • Personligt ejet virksomhed / enkeltmandsfirma
  • Interessentskab
  • Anpartsselskab
  • Aktieselskab
  • Partnerselskab og kommanditselskab
 • Bistand ved udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokument, vedtægter, ejeraftaler og anpartshaveroverenskomst mv.
 • Håndtering af krav fra offentlige myndigheder
 • Beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
 • Udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til etablering og tilpasning af selskaber.

Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype på den virksomhed, der søger rådgivning.

Vi har også betydelig erfaring i etablering af holdingkonstruktion, hvilket som regel sker i nært samarbejde med selskabets revisor.

Vi yder rådgivning om alle selskabsretlige forhold, herunder vedrørende

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Stiftelse af selskaber (anparts- og aktieselskaber, partnerselskaber, kommandit- og interessentskaber og fonde)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Ledelsesforhold (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab)
 • Generationsskifte
 • Aktie- og anpartsoverdragelse
 • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidation
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vi forestår samtidig udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med din revisor, og vi har et årelangt tæt samarbejde med landsdelens større revisionsfirmaer, der sikrer, at virksomhedens rådgiver-team dermed sammen får etableret den bedste løsning.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Møderet for Højesteret 2010.
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2004.
Advokat hos Advokatfirmaet Drachmann siden 2004.
Advokat 2004, Horten.
Cand. jur. Københavns Universitet 2001.

Særlige hverv

Autoriseret bobestyrer ved Retten i Nykøbing Falster.
Certificeret Insolvensadvokat.
Medlem af bestyrelsen for Danske Landbrugsadvokater.
Medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel i Nykøbing F. retskreds.

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater.
Danske Landbrugsadvokater.
Danske Arverets Advokater og Samarbejdet ”Det Gode Testamente”.

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.

Juridiske assistenter


Pil Lindsten

Juridisk assistent
Direkte 54 84 50 42

Carina Charlott Paamejer

Advokatsekretær HU
Direkte 54 84 50 41

Lene Pejter Aalborg

Juridisk assistent
Direkte 54 84 50 43