Sissel Victoria bistår hovedsageligt med retssagsførelse, ansættelsesret, entrepriseret samt generel erhvervsrådgivning.

Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning om ansættelsesforhold fra ansættelsesaftaler til tvister omkring opsigelse og bortvisning.

Vi udarbejder ansættelseskontrakter for både funktionærer, timelønnede og direktørkontrakter, og vi bistår gerne med etablering af medarbejderaktier eller andre incitamentsordninger eller bonusprægede aflønningsformer.

Vi rådgiver om konkurrence- og kundeklausuler, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse eller konkurser, opsigelser og øvrige juridiske spørgsmål, der kan opstå under en ansættelse eksempelvis barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold og skatte- og afgiftsforhold.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er specielle vilkår, der skal være opfyldt for, at medarbejderen lovligt kan arbejde i Danmark.

Vi rådgiver ved konflikter vedrørende ansættelsesforhold og i forbindelse med afskedigelsessager. Det er vigtigt at få rådgivning, hvis virksomheden påtænker at afskedige en medarbejder således, at forløbet kan tilrettelægges, så reglerne er overholdt.

Vi rådgiver også medarbejdere, der er afskediget, og medarbejdere der selv ønsker at opsige deres ansættelsesforhold.

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser.

Et godt gennemført byggeri kræver forberedelse. Aftalevilkårene er afgørende. Grundig gennemgang og forhandling, inden der skrives under, vil ofte være den bedste sikkerhed mod skuffelser og juridiske tvister efter byggeriets start.

Vi har erfaring både med store byggeentrepriser mellem professionelle bygherrer og entreprenører, og med opførelse af typehuse, hvor aftalen indgås mellem en privat forbruger og et typehusfirma.

Desuden har vi erfaring med de særlige forhold, der skal iagttages, når offentlige myndigheder optræder som bygherrer.

Dette omfatter også rådgivning af entreprenører og rådgivere, der har en offentlig myndighed som modpart, eller som påtænker at indgå en entreprisekontrakt med en offentlig myndighed, herunder OPP-kontrakter efter modellen om Offentlig Privat Samarbejde.

Advokatfirmaet Drachmann bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen om blandt andet følgende:

  • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
  • AB-bestemmelserne
  • Nyopførsler, ombygninger og renoveringer
  • Udstykninger
  • Projektudvikling
  • Udbud og licitation
  • Tilbudsloven
  • Voldgiftssager

Advokatfirmaet Drachmann rådgiver virksomheder og privatpersoner om ophavsret, varemærker og patenter samt øvrige immaterielle rettigheder.

Vi rådgiver blandt andet om beskyttelse af ophavsrettigheder, et navn eller andet varemærke, et mønster eller et patent for at undgå, at ideen eller navnet udnyttes af andre. En væsentlig del af vores bistand på dette område omfatter forfølgelse af krænkelser af ophavsrettigheder, varemærker og patenter ved domstolene.

 

Advokatfirmaet Drachmann lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet.

Vi er din engagerede medspiller og rådgiver hele vejen gennem byret, Landsret og Højesteret, Sø- og Handelsretten og i Voldgiftsnævnet.

Forud for anlæg af en retssag, rådgiver vi om muligheden for at få medhold i sagen og om særlige risici. Vi lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, samt om alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Rets- og voldgiftssagsbehandling er en mærkesag for os, og alle advokater hos Advokatfirmaet Drachmann har betydelig erfaring i førelse af rets- og voldgiftssager. Vores erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager og gennem undervisning af studerende på Købehavns og Syddansk Universitet i retssagsbehandling samt som censor på advokatuddannelsen.

Uanset hvilken konfliktløsningsmetode der vælges – følger vi sagen helt til dørs.

Se også vores informationsvideoer om retssagens forberedelse, syn og skøn samt hovedforhandlingens gennemførelse. Du finder videoerne på vores hjemmeside under nyheder.

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan derfor beslutte, at der skal etableres et værgemål med en fast værge.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Det bestemmer Familieretshuset.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på en gang skal udredes.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Møderet for Højesteret 2021
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2016
Advokat 2015
Cand. jur 2012 Syddansk Universitet

Særlige hverv

Fast værge ved Familieretshuset

Medlemskaber

Dansk Forening for Ansættelsesret
Ansættelsesadvokater
Dansk Forening for Arbejdsret
Foreningen af Procedureadvokater
Det Danske Selskab for Byggeret

Sprog

Dansk og engelsk

Juridiske assistenter


Milla Dobel

Juridisk assistent
Direkte 54 84 55 80