Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med at vurdere forsikringsbehov og hjælper også virksomheden til at skabe balance mellem forsikringens dækning, og det ansvar man påtager sig i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning kan blandt andet omfatte:

 • Afdækning og gennemgang af forsikringsbehov og vurdering af forsikringstilbud
 • Gennemgang, fortolkning og ajourføring af forsikringsaftaler
 • Forhandling med forsikringsselskaber
 • Vurdering af om en skade er dækket af forsikringen og i hvilket omfang
 • Rådgivning om forebyggelse og begrænsning af tab eller skader
 • Forhandlinger om forsikringsdækning ved tab og skader
 • Førelse af sager for Ankenævnet for forsikring og rets- og voldgiftssager om dækningsomfang i henhold til forsikringsaftaler

Er skaden sket, hjælper vi med de juridiske og rådgivningsmæssige overvejelser, som kan medvirke til at begrænse en skade eller få kravet dækket under forsikringen. Det er bedst at kontakte os, straks man får mistanke om en risiko for erstatningskrav.

I de tilfælde, hvor problemerne ikke kan løses af denne vej, har vi omfattende erfaring i at møde i erstatnings- og forsikringssager ved de danske domstole og ved voldgiftsretten. Hvis sådanne sager vedrører udenlandske forhold, bistår vi tit i et godt samarbejde med en advokat fra vedkommende land.

Hvis du har været ude for en ulykke eller et færdselsuheld, er det vigtigt, at du får den erstatning du er berettiget til.

Advokatfirmaet Drachmann bistår klienter med rådgivning og løsninger i et betydeligt antal personskadesager. Det gælder inden for færdsels-, arbejdsskade- og patientskadeområdet samt skader efter voldeligt overfald.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Vurdering af ansvarsgrundlag og øvrige erstatningsretlige betingelser
 • Løbende opgørelse af korttidstab, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste
 • Socialretlige forhold der har betydning for personskaden f.eks. sygedagpenge, revalidering og andre sociale ydelser
 • Opgørelse af varigt mén og erhvervsevnetab
 • Forelæggelse af personskadesager for offentlige myndigheder, herunder navnlig arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med erstatningsopgørelser, sociale nævn
 • Anmeldelse overfor og drøftelser med eget forsikringsselskab, herunder vedrørende ulykkesforsikring
 • Forligsforhandlinger med forsikringsselskaber og den erstatningsansvarlige skadevolder
 • Forberedelse og gennemførelse af retssager

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær.

Sprog

Dansk.